15/03/2021 10:10        

Báo cáo thống kê năm 2021 (chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tính đến 31/12/2020)

Chia theo nguồn cấp kinh phí

Ngân sách Nhà nước

Doanh nghiệp

Trường Đại học

Nước ngoài

Nguồn khác

Trung ương

Địa phương

A

2

3

4

5

6

7

Tổng số

10.725,525

Chia theo loại hình nghiên cứu

10.725,525

- Nghiên cứu cơ bản

- Nghiên cứu ứng dụng

10.725,525

- Triển khai thực nghiệm

- Sản xuất thực nghiệm

Chia theo khu vực hoạt động

10.725,525

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

5.780,005

- Trường đại học, học viện, trường cao đẳng

2.516,830

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác

579,018

- Tổ chức ngoài nhà nước, doanh nghiệp

1.849,671

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết