10/05/2021 14:32        

Góp ý Dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025

Triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2016 của Thủ tường Chính phủ về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐTTg, ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 168/TBUBND ngày 20/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025 (Kế hoạch).

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý để Kế hoạch nhằm đảm bảo khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương sau khi được UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện.

Văn bản cử đại diện và các ý kiến góp cho dự thảo quy chế hoạt động của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/5/2021 để Sở Khoa học và Công nghệ kịp thời tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 20/5/2021. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Đình Mãi, Phòng Quản lý Chuyên ngành, điện thoại: 0977405980.

* Dự thảo Kế hoạch (tải về)

Đ.Mãi

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết