13/05/2021 08:53        

Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Bộ tài liệu hướng dẫn)

- Bìa Bộ tài liệu hướng dẫn (file đính kèm)

- Lời giới thiệu, định nghĩa, chữ viết tắt (file đính kèm)

I. Phần 1 - Bộ tài liệu khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các CQHCNN

 Bìa phần 1  (file đính kèm)

1. Sổ tay chất lượng HTQLCL:

- Sổ tay chất lượng (file đính kèm)

2. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (QT.TLHS):

- Nội dung Quy trình Kiểm soát thông tin dạng văn bản (file đính kèm)

- BM.TLHS.01 - Quyết định phê duyệt, áp dụng các tài liệu của HTQLCL (file đính kèm)

- BM.TLHS.02 - Danh mục tài liệu (file đính kèm)

- BM.TLHS.03 - Danh mục hồ sơ (file đính kèm)

- BM.TLHS.04 - Phiếu mượn hồ sơ (file đính kèm)

- BM.TLHS.05 - Biên bản hủy hồ sơ (file đính kèm)

3. Quy trình Quản lý rủi ro (QT.QLRR):

- Nội dung Quy trình Quản lý rủi ro (file đính kèm)

- BM.QLRR.01 - Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết rủi ro và cơ hội (file đính kèm)

- BM.QLRR.02 - Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội (file đính kèm)

- Phụ luc 1 - Hướng dẫn nhận diện, đánh giá và giải quyết rủi ro (file đính kèm)

4. Quy trình Đánh giá nội bộ HTQLCL (QT.ĐGNB):

- Nội dung Quy trình Đánh giá nội bộ HTQLCL (file đính kèm)

- BM.ĐGNB.01 - Chương trình đánh giá nội bộ năm (file đính kèm)

- BM.ĐGNB.02 - Kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL (file đính kèm)

- BM.ĐGNB.03 - Phiếu ghi chép đánh giá (file đính kèm)

- BM.ĐGNB.04 - Báo cáo đánh giá nội bộ đơn vị (tổng hợp các điểm không phù hợp và khuyến nghị tại các đơn vị) (file đính kèm)

- BM.ĐGNB.05 - Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ (file đính kèm)

5. Quy trình Cải tiến HTQLCL (QT.CTCL):

- Nội dung Quy trình Cải tiến HTQLCL (file đính kèm)

- BM.CTCL.01 - Phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến (file đính kèm)

- BM.CTCL.02 - Biên bản họp xem xét của lãnh đạo (file đính kèm)

II. Phần 2 - Sổ tay hướng dẫn xây dựng, vận hành áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong các CQHCNN

- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, vận hành HTQLCL (file đính kèm)

T.Lân

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết