19/04/2021 16:32        

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg, quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. 

Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và khoản 3 Điều 76 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Đồng thời đáp ứng các tiêu chí:

-Thứ nhất, doanh thu từ sản phẩm CNC phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm của DN;

-Thứ hai, tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của DN, chi hoạt động đào tạo, hỗ trợ đào tạo cho lao động nghiên cứu và phát triển của DN đạt mức cho phép.

-Thứ ba, tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của DN trên tổng số lao động đạt các mức nhất định...

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30-4-2021.

*Xem chi tiết Quyết định tại đây

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết