06/04/2021 08:55        

Thông báo họp Hội đồng tư vấn Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, được thành lập theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 25/3/2021

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa – Địa chỉ: Nhà C3, Khu Liên cơ I, Số 1 Trần Phú, Tp. Nha Trang.

Để công tác tư vấn, xem xét Dự án phục vụ cho việc lập và phê duyệt Kế hoạch chính thức xây dựng QCĐP nói trên đạt kết quả cao, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Sở KHCN đề nghị ông/bà nghiên cứu Dự án và có ý kiến nhận xét chính thức (theo mẫu), gửi về thư ký Hội đồng trước ngày 13/4/2021.

* Mẫu phiếu đánh giá, nhận xét (tải về)

Lan CC
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết