01/04/2021 16:33        

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2018-599-CT

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khánh Hòa

    Họ và tên thủ trưởng: Phan Phiến

   Địa chỉ: 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang, Khánh Hòa

    Điện thoại: (0258) 3 522 476    

    Website:

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Phan Thị Hải Yến

    Trình độ học vấn: Thạc sĩ

    Chức vụ: Giảng viên

    Điện thoại: 0986 471 666

    E-mail: phanthihaiyen@ukh.edu.vn

5. Kinh phí được phê duyệt: 528.765.000 đồng (Năm trăm hai mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 528.765.000 đồng

- Từ nguồn tự có:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 18 tháng; từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020

Thời gian gia hạn (nếu có): 03 tháng (đến tháng 12/2020)

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. ThS. Đỗ Phương Quyên

                2. PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng

                3. ThS. Phạm Quốc Tuấn

                4. ThS. Huỳnh Ngọc Phương

                5. CN. Nguyễn Văn Ty

                6. CN. Nguyễn Văn Thành

                7. ThS. Phạm Đỗ Hải

                8. CN. Phạm Thị Nhung

                9. ThS. Lê Thị Hiền

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 4/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 244/HĐ-SKHCN ngày 05 tháng 3 năm 2019 đã ký với Sở KH&CN.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

+ Cung cấp kiến thức về sản phẩm du lịch đặc thù, các tiêu chí định vị sản phẩm du lịch đặc thù, những yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù.

+ Đề tài đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá mức độ hấp dẫn sản phẩm du lịch, qua đó góp phần củng cố hệ thống cơ sở lý thuyết về sản phẩm du lịch và là có cơ sở tiền đề cho việc áp dụng bộ tiêu chí vào thực tiễn.

+ Cung cấp nguồn tư liệu cho các doanh nghiệp du lịch, các nhà nghiên cứu du lịch, cơ quan quản lý du lịch các địa phương trong việc xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch của mình.

+ Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Khánh Hòa.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 3 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết