16/03/2021 14:29        

Đăng ký đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Thực hiện thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất thực hiện dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) thông báo đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức KH&CN; Viện, trường và doanh nghiệp (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) có nhu cầu đăng ký đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Một số lưu ý khi đề xuất đặt hàng Dự án như sau:

a) Các đề xuất dự án phải bám sát mục tiêu, nội dung của Chương trình Nông thôn miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015;

+ Các đề xuất dự án phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến để nâng cao được năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển KT – XH, nâng cao đời sống đồng bào thuộc vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số ở địa phương;

+ Các dự án đề xuất phải đảm bảo tính khả thi, khả năng nhân rộng mô hình, sản phẩm ứng dụng cụ thể trên địa bàn.

b) Ưu tiên các dự án đề xuất tại Khánh Hòa:

+ Dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP của tỉnh;

+ Dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân liên kết trong sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị;

+ Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hữu cơ; Công nghệ bảo quản chế biến sau thu hoạch trong sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy hải sản, rong biển thành các sản phẩm có giá trị gia tăng;

+ Dự án ứng dụng công nghệ hỗ trợ sản xuất hoặc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại địa phương;

+ Dự án có thu hút cán bộ khoa học trẻ, tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ.

c) Các dự án đề xuất tham gia chương trình phải có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng được các tiêu chí theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 6 của Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016.

+ Hồ sơ đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 viết theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BKHCN, bao gồm: Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA); tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT); Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN); Tóm tắt hoạt động của tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN) và tài liệu chứng minh xuất sứ công nghệ, theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 07/2016/TT-BKHCN.

+ Dự toán kinh phí thực hiện Dự án được xây dựng theo quy định của Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình Nông thông miền núi và các quy định khác có liên quan.

d) Trong thuyết minh dự án phải ghi rõ: dự án do Trung ương quản lý hay dự án ủy quyền cho địa phương quản lý. Đề xuất phân nhóm dự án theo quy định tại Điều 4 Thông tư 07 như sau:

+ Dự án do TW quản lý là dự án có quy mô lớn, kết quả dự kiến đạt được có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều tỉnh/thành phố;

+ Dự án ủy quyền cho địa phương quản lý là dự án có quy mô, kết quả dự kiến và khả năng ứng dụng trong phạm vi tỉnh đề xuất dự án.

Hồ sơ dự án được gửi về Sở KH&CN chậm nhất là ngày 19/3/2021 để Sở KH&CN tổng hợp và tổ chức Hội đồng KH&CN xác định nhiệm vụ cho từng hồ sơ, sau đó tham mưu trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục và gửi Bộ KH&CN đề xuất đặt hàng theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định.

Sở KH&CN rất mong nhận được sự quan tâm đăng ký đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 từ các cơ quan, đơn vị.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 0258.3821254/0909755582- a. Lộc).

T.Lộc
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết