03/03/2021 09:20        

Danh mục văn bản mới có liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và XNK tháng 02 năm 2021

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 18/02/2021 của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/02/2021).

Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2021).

Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 02/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba (Hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2021).

Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2021).

Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 09/02/2021).

Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/02/2021).

Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2021).

Văn bản của Bộ Công Thương

Quyết định số 477/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/02/2021).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 133/QĐ-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) (Hiệu lực thi hành từ ngày 04/02/2021).

Văn bản của Bộ Y tế

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 08/02/2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015).

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BYT ngày 08/02/2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2019).

LinhCC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết