28/01/2021 09:57        

Nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu sản xuất phân trùn quế từ phế phẩm trồng nấm rơm”

Đây là đề tài cấp cơ sở do ThS. Trần Thượng Hào - Trung tâm Khuyên nông làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng KH&CN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức họp đánh giá nghiệm thu. Với mục tiêu: Sử dụng chế phẩm nấm rơm nuôi trùn quế, đánh giá thành phần chất lượng phân trùn quế và phân tích hiệu quả kinh tế, qua 15 tháng triển khai thực hiện, đề tài đã nghiên cứu đạt được những kết quả:

Đánh giá về sinh trưởng, phát triển của trùn quế và chất lượng phân trùn quế như sau:

- Tốc độ tiêu thụ thức ăn khi cho tỷ lệ phế phẩm nấm rơm càng lớn thì tốc độ tiêu thụ càng chậm, cụ thể ở nghiệm thức (M1) 25% phế phẩm nấm rơm sau 03 ngày ăn, tiêu thụ 75,0% lượng thức ăn; ở nghiệm thức (M2) 50% phế phẩm nấm rơm sau 03 ngày ăn, tiêu thụ 60,66% lượng thức ăn; ở nghiệm thức (M3) 75% phế phẩm nấm rơm sau 03 ngày ăn, tiêu thụ 49,84% lượng thức ăn; ở nghiệm thức (M4) 100% phế phẩm nấm rơm sau 03 ngày ăn, tiêu thụ 43,63% lượng thức ăn.

- Độ pH ở các nghiệm thức phân trùn quế giao động trong khoảng 6,62 đến 6,74 là phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của trùn quế.

- Tốc độ tăng trường phân trùn quế tốt nhất ở nghiệm thức (M1)25% phế phẩm nấm rơm tăng thêm là 14,2kg trùn và 209,8kg phân và tăng chậm, ít nhất ở nghiệm thức 100% phế phẩm nấm rơm là 7,1kg trùn và 135,9kg phân. Với nghiệm thức (M1) cho hiệu quả kinh tế cao nhất đạt lợi nhuận ước tính 9,089 triệu/10m2/vụ, ngoài ra giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo phân hữu cơ cho nông nghiệp sạch. Tất cả các mẫu phân trùn quế đều đạt chuẩn quy định về phân hữu cơ theo QCVN:2019 khi hàm lượng hữu cơ đạt trên 20%.

- Đã chuyển giao thành công cho 04 mô hình nuôi thử nghiệm tại Nha Trang, Diên Khánh và Cam Lâm, các mô hình đều sinh trưởng và phát triển tốt.

Đề tài đáp ứng đầy đủ những sản phẩm theo đề cương được duyệt và được hội đồng đánh giá nghiệm thu loại Đạt.

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết