28/12/2020 14:45        

Hướng dẫn một số nội dung quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021

Thực hiện Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) hướng dẫn một số nội dung quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021 như sau:

1.Các văn bản pháp lý quy định thực hiện đề tài cấp cơ sở:

a) Văn bản quy định về quản lý và thực hiện (thủ tục, biểu mẫu):

-Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021;

- Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

- Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ KH&CN về việc ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

b) Văn bản quy định về xây dựng kinh phí:

- Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

- Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phố biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệvà Bộ trưởng Bộ Tài chính quy đnh khoán chi thc hin nhim v khoa hc và công ngh s dng ngân sách nhà nưc.

2. Về quản lý, triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở:

a) Xây dựng Thuyết minh đề cương và dự toán kinh phí:

- Các cơ quan/đơn vị chủ trì hướng dẫn, yêu cầu Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Chủ nhiệm nhiệm vụ:căn cứ vào Tên, định hướng mục tiêu, dự kiến sản phẩm dự kiến, thời gian và kinh phí thực hiện(được giao tại Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2020) để xây dựng Thuyết minhđề tài phù hợp với loại nhiệm vụ (theo một trong các Biểumẫu 7, 9, 10 tại Phụ lục của Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND)kèm theo Hồ sơ lý lịch cá nhân chủ trì nhiệm vụ và Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chứcthực hiện nhiệm vụ (theo cácBiểu mẫu 14, 15 tại Phụ lục của Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND).

- Về dự toán kinh phí đề tài:Chủ nhiệm nhiệm vụ phải xây dựng chi tiết các nội dung chi, mức chi trên cơ sở quy định tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND và các văn bản có liên quan. Lưu ý: Xác định rõ các nội dung, mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh hỗ trợ và nguồn kinh phí đối ứng của cơ quan/đơn vị (chỉtrừ 02 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh không bắt buộc có kinh phí đối ứng).

b) Tổ chức xét duyệt đề cương:

- Các cơ quan/đơn vị chủ trì ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài KH&CN cấp cơ sở và tổ chức họp xét duyệt đề cương đề tài.

- Phương thức, trình tự và nội dung làm việc của Hội đồng xét duyệt đề cương được thực hiện theo Điều 12 tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND.

- Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài căn cứ tên, định hướng mục tiêu, sản phẩm dự kiến, thời gian và kinh phí thực hiệnđược giao theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 để xem xét, xét duyệt (xây dựng các nội dung triển khai thực hiện đề tài để đảm bảo đáp ứng theo các yêu cầu trên). Khi xây dựng nội dung chi tiết thực hiện đề tài, yêu cầu chủ nhiệm đề tài phải xây dựng từng nội dung công việc kèm theo phương pháp thực hiện cho từng nội dung, cách thức tiến hành, các bước thực hiện phù hợp; nêu cụ thể các dạng sản phẩm đề tài, địa chỉ áp dụng và chuyển giao kết quả đề tài sau khi được nghiệm thu.

- Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mục tiêu, sản phẩm dự kiến, kinh phí: cơ quan/đơn vị chủ trì gửi văn bản giải trình đến Sở KH&CN để xem xét, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định.

- Sau khi có Quyết định phê duyệt đề cương đề tài, cơ quan/đơn vị chủ trì thực hiện đề tài có trách nhiệm điền vào Phiếu Thông tin (Mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

c) Thẩm định kinh phí:

- Các cơ quan/đơn vị chủ trì ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định kinh phí’.Phương thức làm việc của Tổ thực hiện theo quy định tại Điều 13 Chương III Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND.

- Áp dụng Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND và các văn bản khác có liên quan để thẩm định từng nội dung, công việc và mức chi cho các hoạt động triển khai nhiệm vụ. Riêng đối với các nội dung chi chưa có định mức theo quy định, thì phải bổ sung ít nhất 02 báo giá về nguyên, nhiên vật liệu (nếu có nội dung mua sắm nguyên, nhiên, vật liệu, giống cây trồng, vật nuôi… báo giá còn hiệu lực tại thời điểm thẩm định kinh phí) để Tổ có cơ sở thẩm định mức kinh phí được duyệt (chọn báo giá thấp nhất  - nếu có).

- Mức dự toán kinh phí đối ứng có thể cao hơn mức UBND tỉnh giao, tùy theo nội dung triển khai cụ thể. Nhưng mức sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh tối đa bằng mức được UBND tỉnh phê duyệt.

Để đảm bảo các đề tài cấp cơ sở thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021 thực hiện đúng quy định, Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ trì nhiệm vụ quan tâmtổ chức triển khai, hướng dẫn và chỉ đạo, phân côngChủ nhiệm đề tài xây dựng thuyết minh đề cương, tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương, họp tổ thẩm định kinh phí và ban hành quyết định phê duyệt thuyết minh đề tài, ký hợp đồng triển khai và hoàn thiện gửi 01 bộ hồ sơ (bản chính) về Sở KH&CN trước ngày 30/3/2021 gồm: 

- Thuyết minh đề cương đề tài (đã được cơ quan/đơn vị chủ trì nhiệm vụ phê duyệt và đóng bìa cứng).

- Các Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt đề cương, Quyết định thành lập Tổ thẩm định kinh phí.

- Biên bản họp các Hội đồngxét duyệt đề cương,Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí.

- Quyết định phê duyệt đề cương đề tài.

- Hợp đồng KH&CN.

- Phiếu thông tin đề tài.

3.Về kinh phí sự nghiệp khoa học hỗ trợ các nhiệm vụ KH&CN cơ sở năm 2021: Sở KH&CN sẽ thông báo hướng dẫn các cơ quan/đơn vị sau khi có Quyết định của UBND tỉnh phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2021 hỗ trợ hoạt động KH&CN tại các cơ quan, đơn vị.

Các văn bản pháp lý, biểu mẫu thực hiện đề tài cấp cơ sở được đăng tải trênTrang thông tin điện tử của Sở KH&CN: www.dostkhanhoa.gov.vn (Mục Hoạt động KHCN - Khoa học công nghệ cơ sở).Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn vướng mắc, cần sự hỗ trợ của cơ quan quản lý, đề nghị các cơ quan/đơn vị liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Điện thoại: 8321254.

* Xem chi tiết Quyết định và Danh mục đề tài tại đây.

Th.Quyên
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết