15/12/2020 14:47        

Sáng kiến được công nhận tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa

Sáng kiến: Cải tiến phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo mẫu 12, Phụ lục Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 ” của Ông Nguyễn Thế Lộc (Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học) đã được Giám đốc Sở KH&CN Khánh Hòa cấp Giấy Chứng nhận Sáng kiến số 01/2020/SK-SKHCN ngày 04/12/2020.

Sáng kiến là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác thu thập thông tin về kết quả ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước sau nghiệm thu.

Thông qua nghiên cứu bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả ứng dụng sau nghiệm thu của đề tài/dự án SXTN/đề án (nhiệm vụ) theo từng lĩnh vực nghiên cứu để cải tiến, điều chỉnh phiếu thông tin về ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (mẫu 12, Phụ lục Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014): từ đó tác giả xây dựng 05 mẫu phiếu tương ứng cho 5 lĩnh vực nghiên cứu: khoa học tự nhiên; khoa học nông nghiệp; khoa học kỹ thuật công nghệ; khoa học y dược và khoa học xã hội và nhân văn phục vụ công tác thu thập thông tin, tổng hợp, thống kê đánh giá hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sau nghiệm thu.

- Sáng kiến đã triển khai áp dụng và tổng hợp danh mục hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu từ năm 2016 đến 6/2019 và dự kiến tiếp tục trong năm 2020 đối với các nhiệm vụ nghiệm thu năm 2019 và 2020.

Lợi ích kinh tế - xã hội thu được và có thể thu được do áp dụng sáng kiến:

- Lợi ích trong công tác quản lý:

+ Có thể đánh giá được hiệu quả đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

+ Là thước đo để đánh giá hiệu quả trong công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN từ khâu hướng dẫn xây dựng đề xuất đặt hàng, tuyển chọn xét duyệt, thẩm định kinh phí, kiểm tra, nghiệm thu….đặc biệt là cơ sở quan trọng để lựa chọn đơn vị thực hiện/chủ nhiệm nhiệm vụ chủ trì tham gia triển khai nhiêm vụ KH&CN, công tác phối hợp giữa các cơ quan/đơn vị có liên quan triển khai ứng dụng kết quả sau nghiệm thu;

+ Giúp kịp thời điều chỉnh, thay đổi đảm bảo sự phù hợp của cơ chế, chính sách, định hướng trong hoạt động khoa học công nghệ hiện nay. Đồng thời phát huy hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ KH&CN có tính ứng dụng cao phù hợp với định hướng, chiến lượt phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Phục vụ công tác báo cáo: Báo cáo định kỳ 6 tháng; năm của Sở KH&CN khi tham mưu  gửi UBND tỉnh và Bộ KH&CN qua đó khẳng định được hiệu quả trong việc đầu tư thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

-Đối với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ:

 + Thông qua việc thu thập thông tin theo dõi ứng dụng, báo cáo, đánh giá hiệu quả nhiệm vụ KH&CN sau nghiệm thu, Đơn vị chủ trì tham gia thực hiện nhiệm vụ có thể thay đổi, điều chỉnh một số định hướng nghiên cứu, hoặc tập trung thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh để tiếp tục phát huy, nâng cao năng lực và hiệu quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực là thế mạnh của đơn vị đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay đối với đơn vị đặt hàng và đơn vị quản lý; đồng thời giúp điều chỉnh việc đầu tư (nguồn nhân, vật lực) đối với một số hướng nghiên cứu, nhiệm vụ chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương, cơ quan quản lý hoặc có giải pháp đề xuất khen thưởng hoặc xử lý đối với các cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ bị vi phạm trong quá trình làm chủ nhiệm, triển khai các nhiệm vụ tại địa phương;

+ Phát huy vai trò, trách nhiệm của đơn vị chủ trì/chủ nhiệm nhiệm vụ, các nhà khoa học thông qua việc tích cực chủ động tham gia phối hợp, hỗ trợ tổ chức triển khai, đơn vị, doanh nghiệp để đề xuất, triển khai các nhiệm vụ KH&CN tại địa phương; hỗ trợ trong công tác thu thập thông tin về hiệu quả ứng dụng các nhiệm vụ vào thực tiễn sản xuất

H.Huy
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết