04/12/2020 11:14        

Triển khai Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 12579/UBND-KGVX ngày 27/11/2020 về việc triển khai Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 (gọi chung là Giải thưởng).

Triển khai Công văn số 3529/BKHCN-TĐKT ngày 23/11/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6.

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (KH&CN) thông báo kế hoạch xét tặng Giải thưởng như sau:

1. Xét tặng Giải thưởng tiến hành độc lập theo ba cấp:

- Cấp cơ sở;

- Cấp Bộ, ngành, địa phương (gọi tắt là cấp Bộ);

- Cấp Nhà nước theo hai bước: Bước 1 tại hội đồng chuyên ngành, bước 2 tại hội đồng cấp Nhà nước.

2. Tiến độ xét tặng Giải thưởng tại hội đồng các cấp:

-  Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/12/2020 đến trước 31/12/2020;

- Hội đồng cấp Bộ xét tặng Giải thưởng từ ngày 10/01/2021 đến trước 05/3/2021;

- Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng từ ngày 02/4/2021 và hoàn thành trước ngày 10/7/2021.

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch và đảm bảo quyền lợi cho các nhà khoa học có công trình khoa học và công nghệ đủ điều kiện tham gia xét tặng Giải thưởng, Sở KH&CN kính đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ và Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP:

1. Hướng dẫn và thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng tại cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc;

2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng;

3. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở;

4. Tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở;

5. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 17h00 ngày 08/01/2021. Thời gian được tính theo dấu bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “Công văn đến” của Sở KH&CN.

Hồ sơ được quy định tại Khoản 1 Điều 18, Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP và Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Kinh phí xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở lấy từ nguồn kinh phí của cơ quan, tổ chức xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở, căn cứ theo Điều 7 Nghị định 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Tỉnh xem xét, đánh giá công trình, đề nghị Bộ KH&CN xét tặng Giải thưởng theo quy định.

Các văn bản nêu trên được đăng tải trên website của Sở KH&CN tại địa chỉ: www.dostkhanhhoa.gov.vn (mục Giải thưởng khoa học công nghệ Khánh Hòa).

      *Công văn số 3529/BKHCN-TĐKT ngày 23/11/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ (tải về)

Th.Quyên
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết