09/11/2020 10:27        

Thông báo triển khai nhiệm vụ KH&CN đặt hàng trực tiếp thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh thuộc Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) phê duyệt tại Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 03/11/2020.

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) thông báo đến các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp được UBND tỉnh đặt hàng trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021 dưới dạng Đề án khoa học, Đề tài KH&CN, Dự án sản xuất thử nghiệm cần thực hiện một số nội dung sau:

+ Lựa chọn cá nhân thuộc Tổ chức chủ trì có đủ trình độ chuyên môn và năng lực tổ chức thực hiện để làm Chủ nhiệm nhiệm vụ;

+ Hướng dẫn Chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng thuyết minh đề cương Đề án/Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm, cùng hồ sơ gửi kèm (theo mẫu được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN);

+ Tổ chức thẩm định xin ý kiến góp ý hoàn chỉnh thuyết minh đề cương (thông qua các hình thức: thành lập Hội đồng KH&CN cấp cơ sở tại Cơ quan, đơn vị hoặc gửi xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý có chuyên môn sâu để tư vấn, góp ý hoàn chỉnh đề cương); chuyển toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ về Sở KH&CN chậm nhất ngày 20/01/2021 để Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp; thẩm định kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt và ký hợp đồng cấp kinh phí triển khai thực hiện trong kế hoạch KH&CN năm 2021.

Để đảm bảo triển khai Kế hoạch KH&CN năm 2021 theo đúng tiến độ, Sở KH&CN đề nghị các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ (gồm 13 bộ) gửi về Sở KH&CN theo đúng thời gian quy định.

Hồ sơ nhiệm vụ gửi về Sở KH&CN, bao gồm:

1. Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổ chức chủ trì;

- Điều lệ hoạt động của Tổ chức chủ trì (nếu có);

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ, theo mẫu quy định (I-0-DON);

3. Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu quy định (mẫu I-1-TMĐTCN, mẫu I-3-TMDA, mẫu I-4-TMĐA);

4. Tóm tắt hoạt động KH&CN của Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (I-5-LLTC);

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký Chủ nhiệm nhiệm vụ (I-6-LLCN);

6. Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ, được tổ chức nơi làm việc của cá nhân xác nhận đồng ý cho phối hợp nghiên cứu (I-6-LLCN).

7. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (I-7-PHNC) - nếu có phối hợp nghiên cứu;

8. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của Tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

9. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn đối ứng khác);

10. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

Đề nghị Cơ quan/Đơn vị khẩn trương thực hiện.

* Danh mục đề tài (xem tại đây)

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết