02/10/2020 10:26        

Một số nội dung cần quan tâm theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Triển khai Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội ban hành Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019, đã tiến hành kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thông qua 10 văn bản Luật, trong đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sau thời gian áp dụng (ban hành năm 2015, áp dụng từ ngày 01/7/2016).

Luật số: 63/2020/QH14 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) gồm 02 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, đã sửa đổi, bổ sung 51 điều của Luật Ban hành văn bản pháp luật số 80/2015/QH13.

Một số điểm cần quan tâm khi triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, trong đó Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được bổ sung mới và bãi bỏ Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

2. Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn và trình tự thực hiện theo thủ tục rút gọn.

- Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

- Trường hợp cần ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.”.

Trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn:

Bước 1: Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, tổ chức việc soạn thảo;

Bước 2: Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, thời gian lấy ý kiến không quá 20 ngày; hoàn chỉnh hồ sơ: Dự thảo văn bản, bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý. Gửi cơ quan thẩm định;

Bước 3: Cơ quan thẩm định, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Ban hành báo cáo thẩm định và gửi cơ quan chủ trì soạn thảo;

Bước 4: Trên cơ sở báo cáo thẩm định của cơ quan thẩm định, hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và gửi hồ sơ gồm: Tờ trình; dự thảo văn bản; bản tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến trong trường hợp lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân; báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định. Gửi cơ quan thẩm tra.

Bước 5: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thẩm tra, tổ chức thẩm tra hồ sơ. Trường hợp qua thẩm tra, hồ sơ đạt yêu cầu, chuyển cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp chưa đạt yêu cầu cần hoàn chỉnh chuyển lại cơ quan được giao chủ trì soạn thảo.

Bước 6: Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xem xét và phê duyệt văn bản.

3. Thời điểm hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

Đối với các cơ quan trung ương, không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành;

Đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh không sớm hơn 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành;

Đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, xã không sớm hơn 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Sau thời gian áp dụng, để thuận lợi, xây dựng và cũng cố nền tư pháp Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về công tác tư pháp trong giai đoạn hiện nay và tầm nhìn trong giai đoạn tiếp theo.

C.Thoại
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết