30/10/2020 08:21        

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu Quy trình sản xuất giống cá Mú lai là con lai giữa cá mú cọp cái và cá mú nghệ đực (♀ Epinephelus fuscoguttatus x ♂ E. Lanceolatus tại Khánh Hòa

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu Quy trình sản xuất giống cá Mú lai là con lai giữa cá mú cọp cái và cá mú nghệ đực (♀ Epinephelus fuscoguttatus x ♂ E. Lanceolatus tại Khánh Hòa

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):  ĐT-2017-40502-ĐL5

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

  Họ và tên: Trương Quốc Thái

  Trình độ học vấn: Tiến sĩ

  Chức vụ: Phó giám đốc – Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nuôi biển Nha Trang - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

  Điện thoại: 0901906095           

5. Tổng kinh phí thực hiện (triệu đồng): 1.640.267 đồng

  Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 1.044.267 đồng

6. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 30 tháng (trong đó thời gian theo Hợp đồng là 24 tháng; thời gian được phép cho gia hạn là 06 tháng (từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2020)

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

7.1. TS. Trương Quốc Thái - Viện NCNTTS III;

7.2. TS. Lê Văn Chí - Viện NCNTTS III;

7.3. ThS. Nguyễn Văn Dũng - Viện NCNTTS III;

7.4. ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Viện NCNTTS III;

7.5. ThS. Lương Trọng Bích - Viện NCNTTS III;

7.6. CN. Nguyễn Khắc Đạt - Viện NCNTTS III;

7.7. ThS. Võ Đức Duy - Viện NCNTTS III.

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp ngày 02/11/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm:

TT

Tên sản phẩm

Tự đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Cá bố mẹ thành thục sinh dục và có khả năng sinh sản được:

    - Cá mú cọp (2 - 5 kg/con)

    - Cá mú nghệ (28 – 40 kg/con)

X

2

Cá hương (1,5-2 cm)

X

3

Cá giống Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang (4 - 5 cm)

X

4

Cá giống sản xuất tại 05 đơn vị tiếp nhận (4 - 5 cm) (trung bình 7.000 con/cơ sở)

X

5

Chuyên đề: Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá mú lai là con lai giữa cá mú cọp cái với cá mú nghệ đực (♀ Epinephelus fuscoguttatus x  ♂ E. lanceolatus)

X

6

Tài liệu tập huấn Quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá mú lai

X

7

05 cơ sở tiếp nhận kỹ thuật sản xuất giống

X

8

20 hộ dân được tập huấn nhân rộng kết quả mô hình

X

9

Báo cáo tổng kết

X

10

Bài báo khoa học đăng lên tạp chí chuyên ngành

X

9.2. Chất lượng sản phẩm:

TT

Tên sản phẩm

Tự đánh giá

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Cá bố mẹ thành thục sinh dục và có khả năng sinh sản được:

    - Cá mú cọp (2 - 5 kg/con)

    - Cá mú nghệ (28 – 40 kg/con)

X

2

Cá hương (1,5-2 cm)

X

3

Cá giống Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang (4 - 5 cm)

X

4

Cá giống sản xuất tại 05 đơn vị tiếp nhận (4 - 5 cm) (trung bình 7.000 con/cơ sở)

X

5

Chuyên đề: Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá mú lai là con lai giữa cá mú cọp cái với cá mú nghệ đực (♀ Epinephelus fuscoguttatus x  ♂ E. lanceolatus)

X

6

Tài liệu tập huấn Quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá mú lai

X

7

05 cơ sở tiếp nhận kỹ thuật sản xuất giống

X

8

20 hộ dân được tập huấn nhân rộng kết quả mô hình

X

9

Báo cáo tổng kết

X

10

Bài báo khoa học đăng lên tạp chí chuyên ngành

X

9.3. Chủng loại sản phẩm:

            - Xuất sắc:                   

            - Đạt:                           

            - Không đạt:                 

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả:

            - Xuất sắc:                   

            - Đạt:                           

            - Không đạt:     

9.5. Những đóng góp mới của nhiệm vụ KH&CN:

- Sự thành công của đề tài đã góp phần tạo ra một đối tượng nuôi mới, thúc đẩy phát triển mạnh nghề sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá mú lai tại Khánh Hòa.

- Quy trình sản xuất giống cá mú lai (cá mú Trân Châu) được nghiên cứu xây dựng từ đề tài này là quy trình chính thức đầu tiên được công bố tại Khánh Hòa nói riêng và trong cả nước nói chung.

 9.6. Về tiến độ thực hiện

            - Nộp Hồ sơ đúng hạn:                                                 

            - Nộp hồ sơ chậm không quá 06 tháng:             

            - Nộp Hồ sơ chậm trên 06 tháng:                                  

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

            - Xuất sắc:                   

            - Đạt:                           

            - Không đạt:     

T.Lộc
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết