02/10/2020 14:32        

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu các giải pháp quản lý công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các giải pháp quản lý công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐA-2018-50299-ĐL

3. Tên tổ chức chủ trì: Sở Tài chính Khánh Hòa

    Họ và tên thủ trưởng: Vĩnh Thông

 Địa chỉ: 04 Trần Phú, Phường Xương Huân, Nha Trang,

    Điện thoại: 0258381267

    Website:

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Vĩnh Thông

    Trình độ học vấn: Cử nhân

    Chức vụ: Giám đốc

    Điện thoại: 0983417423

    E-mail: thongnskh@yahoo.com.vn

5. Kinh phí được phê duyệt: 625.832.000 đồng (Sáu trăm hai mươi lăm triệu tám trăm ba mươi hai nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 625.832.000 đồng

- Từ nguồn tự có:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 15 tháng; từ tháng 11/2018 đến tháng 02/2020.

Thời gian gia hạn (nếu có): 04 tháng (đến tháng 6/2020)

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. CN. Vĩnh Thông

                2. ThS. Lê Quốc Thành

                3. ThS. Phạm Thị Hồ Lan

                4. ThS. Trần Hòa Nam

                5. CN. Nguyễn Văn Trang

                6. TS. Nguyễn Xuân Long

                7. PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh

                8. TS. Phan Thị Dung

                9. TS. Võ Văn Cần

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 10/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 1366/HĐ-SKHCN ngày 29 tháng 11 năm 2018 đã ký với Sở KH&CN; vượt trội 02 chuyên đề.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

- Kết quả nghiên cứu sẽ là một đóng góp quan trọng trong công tác quản lý thu chi ngân sách của tỉnh trong bối cảnh cần cần nhiều nguồn lực hơn nữa để tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa và đảm bảo nguồn lực chi an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, tìm ra được nhiều giải pháp để tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội từ đó nuôi dưỡng nguồn thu cho tương lai.

- Với những cách tiếp và phương pháp nghiên cứu hiện đại, nội dung nghiên cứu cơ bản, những kết quả nghiên cứu của đề tài có thể gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo đối với công tác quản lý thu chi trong mối quan hệ phát triển kinh tế - xã hội.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 3 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết