25/08/2020 08:27        

Đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2020

Thực hiện quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thực hiện đề nghị tại công văn số 364/PTTTDN-DN ngày 11/8/2020 của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại địa phương; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị QDoanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm 2019 (theo mẫu đính kèm). Trường hợp chưa có báo cáo, đề nghị Quý Doanh nghiệp có công văn xin gia hạn và nêu rõ lý do.

Báo cáo  gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/8/2020 để Sở Khoa và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Công ty.

  * Mẫu báo cáo (tải về)

H.Huy
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết