24/08/2020 08:48        

Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2 năm 2021

Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số 8177/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai, năm 2021; Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Nghiên cứu kỹ các văn bản nói trên để hướng dẫn và thông báo thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng tại cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc đến hết ngày 30/10/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

2. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

3. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở.

4. Tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở theo quy định để xem xét, đánh giá công trình và hoàn thành trước ngày 15/12/2020.

5. Gửi văn bản đề nghị xét tặng Giải thưởng, biên bản họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Hội đồng cấp cơ sở, kèm theo danh sách và hồ sơ công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng Giải thưởng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ - Khu liên cơ số 01, Trần Phú, Nha Trang. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 22/12/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

6. Kinh phí xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở lấy từ nguồn kinh phí của cơ quan, tổ chức xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở (Căn cứ Điều 11 Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành xem xét, đề nghị lên Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Tỉnh tiếp tục xem xét, đánh giá công trình và đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định.

Các biểu mẫu của Hội đồng cơ sở áp dụng theo quy định tại Phụ lục Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0258. 3561563 (gặp chị Nhung - Phó Chánh Văn phòng).

*Xem và tải về tại đây:

- Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN lần 2

- Quy chế xét tặng Giải thưởng KHCN lần 2

- Phụ lục các biểu mẫu

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết