18/08/2020 14:29        

Uỷ quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Theo Quyết đinh, phạm vi ủy quyèn như sau:

- Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức và cá nhân về thành phần hồ sơ theo đúng quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị, tổ chức và cá nhân khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Chủ trì phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho đơn vị, tổ chức và cá nhân.

* Xem chi tiết Quyết định tại đây

H.Huy

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết