20/07/2020 08:51        

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa (lần 2)

1. Tên nhiệm vụ: Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có):

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Duy Tân

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

       Họ và tên: Đoàn Hồng Lê

    Trình độ học vấn: PGS.TS

    Chức vụ: Phó trưởng khoa

    Điện thoại: 0909688858

    E-mail: dlehong@yahoo.com

5. Kinh phí được phê duyệt: 978.265.000 đồng (Chín trăm bảy mươi tám triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 978.265.000 đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng; từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 3 năm 2019     Thời gian gia hạn (nếu có): 3 tháng đến tháng 6/2019

Thời gian gia hạn sau Hội đồng KH&CN nghiệm thu lần 1: 09 tháng (đến tháng 6/2020)

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. PGS.TS. Đoàn Hồng Lê

                2. ThS. Trương Tiến Vũ

                3. ThS. Lê Thị Hoàng Mỹ

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ lần 2 dự kiến họp ngày 05/8/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Đầy đủ so với yêu cầu của Hợp đồng số 266/HĐ-SKHCN ngày 15 tháng 3 năm 2017 đã ký với Sở KH&CN.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ sản phẩm.  

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

Việc tiếp cận, nghiên cứu một cách có hệ thống về quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH-CN tỉnh Khánh Hòa không những là việc làm mang tính khoa học mà nó còn có giá trị thực tiễn xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nguồn nhân lực KH-CN và sự cần thiết phải quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực KH-CN để làm nền tảng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Qua việc nghiên cứu, điều tra khảo sát thực trạng đội ngũ nhân lực KH-CN của tỉnh và công cụ:“Phần mềm quản lý nguồn nhân lực KH-CN tỉnh Khánh Hòa” (SiHMS) do đề tài thiết lập sẽ giúp các nhà lãnh đạo, các cơ quan chức năng cũng như các chuyên gia có được CSDL về nguồn nhân lực KH-CN với trạng thái thường xuyên được cập nhật, từ đó có kế hoạch đầu tư, phát triển phù hợp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế-xã hội củatỉnhtrong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần hình thành những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực KH-CN của tỉnh Khánh Hòa phát triển cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của Khánh Hòa.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 01 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ lần 1 (ở Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh): Không đạt.

K.Dàn
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết