10/07/2020 16:24        

Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 6/2020

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08/6/2020 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/6/2020).

Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về việc ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan-ca về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan (Hiệu lực thi hành từ ngày 11/6/2020).

Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 26/6/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2020).

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020).

Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 23/6/2020).

Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2020).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 10/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT ngày 25/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2020).

Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2020).

Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (Hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2020).

Thông tư số 15/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021).

Quyết định số 1575/QĐ-BCT ngày 16/6/2020 của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (Hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2020).

Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 17/2020/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 08/2020/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 957/QĐ-BTTTT ngày 05/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2020).

Quyết định số 995/QĐ-BTTTT ngày 12/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2020).

Quyết định số 1033/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Hiệu lực thi hành từ ngày 19/6/2020).

Văn bản của Bộ Y tế

Quyết định số 2405/QĐ-BYT ngày 10/6/2020 của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế (Hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2020).

Linh CC

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết