Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Thị trường Công nghệ Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Thông báo
T.TÂM KỸ THUẬT TC - ĐL - CL
TT ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CN
THÔNG TIN CẦN BIẾT


Lượt truy cập
Số lượt truy cập: 803208

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa qua 30 năm đổi mới

22/06/2020 15:09   - 116 lần đọc   

1. Tên nhiệm vụ: Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa qua 30 năm đổi mới.

2. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2017-599-CT

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

    Họ và tên thủ trưởng: Nguyễn Xuân Thắng

  Địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Trần Thị Thái

    Trình độ học vấn: Tiến sĩ

    Chức vụ: Giảng viên

    Điện thoại: 0947630606

    E-mail: tranthai.lsd@gmail.com

5. Kinh phí được phê duyệt: 1.093.413.000 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi ba triệu bốn trăm mười ba nghìn đồng)

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 1.093.413.000 đồng

- Từ nguồn tự có:

- Từ nguồn khác: 0

6. Thời gian thực hiện (theo hợp đồng): 24 tháng; từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019..

Thời gian gia hạn (nếu có): 06 tháng (đến tháng 11/2019)

7. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị, đơn vị công tác):

                1. PGS.TS. Bùi Văn Huyền

                2. PGS.TS. Lê Xuân Bá

                3. PGS.TS.  Nguyễn Ngọc Hà

                4. PGS.TS. Lê Văn Lợi

                5. ThS. Trần Thị Linh

                6. TS. Phạm Đức Kiên

                7. TS. Nguyễn Thanh Giang

                8. TS. Tạ Văn Nam

                9. TS. Nguyễn Văn Lượng

8. Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ dự kiến họp tháng 6/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Khánh Hòa

9. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

9.1. Số lượng, khối lượng sản phẩm: Hoàn thành sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng số 532/HĐ-SKHCN ngày 17 tháng 5 năm 2017  đã ký với Sở KH&CN; vượt trội 02 bài báo.

9.2. Chất lượng sản phẩm:

      Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

9.3. Chủng loại sản phẩm:

      Đầy đủ chủng loại theo đề cương được duyệt

9.4. Báo cáo tổng hợp kết quả: Đạt

9.5. Những đóng góp mới của đề tài:

+ Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững ở các tỉnh vùng Nam Trung bộ.

+ Cung cấp luận cứ khoa học việc hoạch định cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Khánh Hòa.

+ Góp phần phổ biến những nhận thức khoa học về xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Khánh Hòa.

+ Là tài liệu tham khảo cho hoạch định cơ chế, chính sách phát triển khác ở các tỉnh vùng Nam Trung bộ cũng như tỉnh Khánh Hòa.

Nâng cao năng lực nghiên cứu của những người trực tiếp thực hiện đề tài và các cộng tác viên, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nghiên cứu ... hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới – phát triển kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập quốc tế.

9.6. Về tiến độ thực hiện

Nộp hồ sơ và sản phẩm đề tài về Sở KH&CN trễ hạn 06 tháng

10. Kết quả đánh giá xếp loại nhiệm vụ  (ở Hội đồng đánh giá cấp cơ sở): Đạt

 

K.Dàn

  
 
 Nhãn hiệu tập thể:
Hoa Cúc Ninh Giang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ đảo thiên nhiên trên
địa bàn thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng chung cho các
sản phẩm yến sào được khai
thác từ đảo thiên nhiên và yến
nuôi trong nhà trên địa bàn
thành phố Nha Trang

Nhãn hiệu dùng cho các sản
phẩm yến sào được khai thác
từ các nhà nuôi yến trên địa bàn