29/06/2020 16:18        

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 5831/UBND-KGVX ngày 12/6/2020, về việc giao cho Sở Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Sở KHCN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (viết tắt là dự thảo Thông tư).

Sở KHCN kính đề nghị các cơ quan nghiên cứu và tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên.

Xem chi tiết và tải về tại đây:

- Dự thảo Thông tư

- Dự thảo Tờ trình Thông tư

Hoặc có thể tham khảo tại:

- Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, tại địa chỉ sau:

https://www.most.gov.vn/vn/pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tại địa chỉ sau:

https://tcvn.gov.vn/2020/06/du-thao-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-07-2019-tt-bkhcn/

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở KHCN trước ngày 10 tháng 7 năm 2020 qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa (số 37 Hùng Vương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; điện thoại: 0258.3521.065) để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian yêu cầu.

Sở KHCN rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan.

H.Huy

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết