14/04/2020 10:20        

Góp ý dự thảo “Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa”

Nhằm phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và  Thông tư số 12/2019/TTBNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành “Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa” (được gọi tắt là Dự thảo) thay thế  các quy định tại Chương IV của Quy chế sáng kiến tỉnh Khánh Hòa về đánh giá tầm ảnh hưởng của sáng kiến đã được công nhận được ban hành kèm theo Quyết định 3060/QĐ-CTUBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa .

 Để Dự thảo được hoàn chỉnh và thống nhất trong quá trình triển khai
thực hiện, Sở KH&CN kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh
nghiệp thuộc các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa quan tâm tham gia
đóng góp ý kiến và gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: Nhà  C3 Khu liên cơ 01, số 02 Trần Phú, Nha Trang, thời gian chậm nhất ngày 29/4/2020;

Dự thảo và tờ trình về việc ban hành “Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa” được đăng trên trang thông tin điện tử của  Sở Khoa học và Công nghệ, tại mục Thông báo/góp ý văn bản pháp luật, địa chỉ http://dostkhanhhoa.gov.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị.

*Tải về tại đây

-Dự thảo Quy chế

-Dự thảo Tờ trình

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết