13/04/2020 10:27        

Góp ý dự thảo Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 3278/UBND-KGVX ngày 08 tháng 4 năm 2020, về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (viết tắt Sở KH&CN) chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan góp ý dự thảo Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp của Bộ Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Dự thảo).

Sở KH&CN kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, tham gia góp ý đối với Dự thảo nêu trên. Dự thảo được đăng tải trên:

- Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, tại địa chỉ: https://www.most.gov.vn/vn/Pages/DanhSachDuThaoVanBan.aspx.

- Cổng Thông tin Điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, tại địa chỉ: http://www.dostkhanhhoa.gov.vn/tabid/69/id/4194/language/vi-VN/Default.aspx

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở KH&CN trước ngày 17 tháng 4 năm 2020, qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa (số 37 Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0258.3521.065) để kịp thời tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian yêu cầu.

Sở KHCN rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan

Tải về tạii đây:

- Dự thảo Quyết định

- Dự thảo khung chương trình

- Các biểu mẫu

HH

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết