06/03/2020 16:29        

Danh mục văn bản mới ban hành liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 1, 2 năm 2020

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019).

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020).

Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2020).

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2020).

Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 01/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/02/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

Thông tư số 03/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương quy định về nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/02/2020).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/02/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020).

Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2020).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 13/02/2020).
Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết