16/01/2020 15:43        

Đề tài: Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa (12/2019 - 8/2021)

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa.

2. Cấp quản lý nhiệm vụ:

 Quốc gia

 Bộ

xTỉnh

 Cơ sở

3. Mức độ bảo mật:

x Bình thường

 Mật

 Tối mật

 Tuyệt mật

4. Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐT-2019-30399-ĐL

5. Tên tổ chức chủ trì: Bệnh viện Đa khoa  tỉnh Khánh Hòa

    Họ và tên thủ trưởng: Phan Hữu Chính

    Địa chỉ: 19 Yersin, Nha Trang

    Điện thoại:

    Website:

 

 

Tỉnh/thành phố: Nha Trang

Fax:

6. Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Khánh Hòa


7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

    Họ và tên: Dương Nữ Tường Vy

    Trình độ học vấn: Thạc sĩ

    Chức vụ: Trưởng khoa

    Điện thoại: 0914.012.397

    E-mail: tvyksnk@yahoo.com.vn

 

Giới tính: Nữ

Chức danh khoa học:

 

Fax:

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi rõ tên, chức danh khoa học và học vị):

                1. ThS. Nguyễn Đắc Thuận

                2. BSCKII. Trương Phước An

                3. BSCKII. Lê Quang Vinh

                4. DSCKII. Đoàn Đức Tuấn

                    5. ThS. Đinh Tấn Hùng

                 6. ThS. Nguyễn Ngọc Thiện

                    7. CN. Huỳnh Thị Kim Loan

                    8. CN. Nguyễn Thu Dung

                    9. CN. Trần Quang Bình

9. Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng kháng sinh và tình hình đề kháng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa năm 2019.

- Xây dựng mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa.

- Đánh giá hiệu quả việc áp dụng mô hình quản lý, sử dụng kháng sinh hợp lý tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa.

10. Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Nội dung 1: Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng kháng sinh và tình hình đề kháng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa năm 2019.

- Nội dung 2: Xây dựng mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa.

- Nội dung 3: Đánh giá hiệu quả việc áp dụng mô hình quản lý, sử dụng kháng sinh hợp lý tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa


11. Lĩnh vực nghiên cứu:(3) 30399 – Các vấn đề y tế khác

12. Mục tiêu kinh tế - xã hội của nhiệm vụ:(4) 1501 – Nghiên cứu chung về phát triển y tế và bảo vệ sức khỏe con người

13. Phương pháp nghiên cứu:

       Sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa định tính và định lượng. Nghiên cứu định lượng sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang (hồi cứu số liệu thứ cấp trên hồ sơ bệnh án), so sánh trước sau can thiệp.

-     Tiêu chuẩn chọn mẫu: Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đã ra viện được bác sĩ cho sử dụng kháng sinh toàn thân (tĩnh mạch, tiêm bắp và uống) trong quá trình nằm viện; ở mọi lứa tuổi, cả hai giới tại các khoa nghiên cứu.

-                      Tiêu chuẩn loại trừ: hồ sơ bệnh án đối với những bệnh nhân nặng đã xin về và tử vong trong vòng 24 giờ sau nhập viện

-                      Tiêu chuẩn chọn mẫu:

+ Phỏng vấn sâu: Giám đốc bệnh viện, chủ tịch Hội đồng Thuốc và điều trị, trưởng khoa Dược, trưởng khoa Vi sinh, trưởng các khoa tham gia nghiên cứu tại 3 bệnh viện.

+ Tổ chức tọa đàm: các thành viên trong Hội đồng Thuốc và điều trị; các bác sĩ điều trị tại các khoa lâm sàng của 3 bệnh viện tham gia nghiên cứu

-                      Tiêu chuẩn loại trừ: NVYT không đồng ý tham gia nghiên cứu

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

            - 13 bộ báo cáo tổng hợp kết quả đề tài “Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc Sở Y tế Khánh Hòa”; trong đó 05 bộ bìa mạ vàng, ảnh màu.

- 13 bộ báo cáo chuyên đề, mỗi bộ 04 chuyên đề:

+ Báo cáo thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh tại 03 bệnh viện: BVĐK tỉnh Khánh Hòa, BVĐK KV Cam Ranh, BVĐK KV Ninh Hòa;

+ Báo cáo tình hình đề kháng kháng sinh trên các tác nhân gây bệnh tại 03 bệnh viện: BVĐK tỉnh Khánh Hòa, BVĐK KV Cam Ranh, BVĐK KV Ninh Hòa.

+ Mô hình quản lý, sử dụng kháng sinh tại 03 bệnh viện: BVĐK tỉnh Khánh Hòa, BVĐK KV Cam Ranh, BVĐK KV Ninh Hòa.

+ So sánh chi phí sử dụng kháng sinh trước và sau khi áp dụng mô hình. Từ đó đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình quản lý sử dụng kháng sinh tại 3 bệnh viện: BVĐK tỉnh Khánh Hòa, BVĐK KV Cam Ranh, BVĐK KV Ninh Hòa.

- 1148 Phiếu thu thập số liệu thông tin bệnh nhân trên hồ sơ bệnh án.

- 27 phiếu phỏng vấn sâu giám đốc, trưởng khoa dược, trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa vi sinh, chủ tịch HĐ thuốc và điều trị tại 3 bệnh viện.

- 13 Báo cáo phân tích, xử lý số liệu

- 25 bộ Báo cáo tóm tắt kết quả đề tài;

- 13 bộ Báo cáo kỷ yếu  Hội thảo;

- 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc tạp chí khoa học trong và ngoài tỉnh (13 bản sao);

- 10 đĩa CD-ROM chứa báo cáo tổng kết đề tài, báo cáo tóm tắt, báo cáo xử lý số liệu điều tra.

15. Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

          - Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa;

          - Bệnh viện Đa khoa khu vực của tỉnh,

        

16. Thời gian thực hiện: 20 tháng; từ tháng 12/2019 đến tháng 8/2021.

17. Kinh phí được phê duyệt: 544.090.000 đồng (Năm trăm bốn mươi bốn triệu không trăm chín mươi nghìn đồng),

Trong đó:

- Từ ngân sách nhà nước: 544.090.000 đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0

- Từ nguồn khác: 0

18. Quyết định phê duyệt: số 258/QĐ-SKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Sở KH&CN Khánh Hòa

19. Hợp đồng thực hiện: số 1634/HĐ-SKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

K.Dàn

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết