15/01/2020 15:56        

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh đã có quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 được hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh. Theo đó, có tổng cộng 10 đề tài được phê duyệt, thuộc các lĩnh vực: khoa học nông nghiệp (6 đề tài), khoa học xã hội (2 đề tài), khoa học nhân văn (2 đề tài). Tổng kinh phí được duyệt 3 tỷ 220 triệu đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 tỷ 870 triệu đồng, đối ứng 1 tỷ 350 triệu đồng).

TT

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỊNH HƯỚNG
MỤC TIÊU

DỰ KIẾN
SẢN PHẨM

Thời gian
thực hiện
(tháng)

Đơn vị
chủ trì

1

2

3

4

8

10

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

1

Ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác khoai sáp sạch bệnh, năng suất cao tại Cam Lâm

- Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô trong nhân giống khoai sáp sạch bệnh;
- Xây dựng quy trình canh tác khoai sáp tại Cam Lâm đạt năng suất cao.

- 6.000 cây khoai sáp cấy mô đáp ứng tiêu chuẩn xuất vườn  (chiều cao cây 30cm);
-  30.000 chồi cây con đáp ứng tiêu chuẩn đồng ruộng;
- 02 mô hình (500m2/mô hình); năng suất: 20 tấn/ha;
- Quy trình nhân giống khoai sáp bằng phương pháp nuôi cấy mô;
- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nhân nhanh giống nuôi cấy mô tại đồng ruộng;
- Quy trình canh tác khoai sáp tại Cam Lâm đạt năng suất cao;
- 01 lớp tập huấn: 40 hộ dân;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

24

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Thử nghiệm phương pháp cấy trầm sinh học trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna) tại Khánh Hòa

Xác định phương pháp và chế phẩm sinh học phù hợp để tạo trầm trên cây Dó bầu (Aquilaria crassna) tại Khánh Hòa.
 

- Trên 50% cây Dó bầu được cấy chế phẩm sinh học có dấu hiệu tạo trầm (sau 1 năm có màu sắc đặc trưng, khi đốt có mùi thơm, đạt ít nhất 01kg trầm/cây);
- Quy trình cấy trầm bằng phương pháp sinh học phù hợp điều kiện ở Khánh Hòa;
- 01 lớp tập huấn cho 40 người dân;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

24

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

3

Trồng thử nghiệm cây sâm Bố chính (Hibiscus Sagittifolius Kurz) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

- Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng cây sâm Bố chính phù hợp điều kiện sinh thái thị xã Ninh Hòa;
- Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của mô hình.

- Sản phẩm củ rễ: 10 tấn tươi/ha;
-  02 mô hình trồng cây sâm bố chính trên 02 địa hình khác nhau;
- Quy trình kỹ thuật trồng cây sâm Bố chính;
- Báo cáo kết quả phân tích thành phần dược liệu trong sâm bố chính;
- 01 lớp tập huấn cho 50 người dân.
- Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của mô hình;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

16

UBND thị xã Ninh Hòa

4

Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt siêu nạc Grimaud thương phẩm trên sàn theo hướng an toàn sinh học

- Quy trình chăn nuôi vịt siêu nạc Grimaud trên sàn theo hướng an toàn sinh học phù hợp với điều kiện ở Khánh Hòa;
- Triển khai nhân rộng kết quả mô hình.

- 02 mô hình (theo thức ăn công nghiệp; 50% thức ăn công nghiệp): Quy mô: 500 con/mô hình;
- 2.000 con vịt thương phẩm: 60 ngày tuổi; trọng lượng >3,3kg/con; tỷ lệ sống đến khi xuất chuồng đạt > 93%; chỉ số FCR đạt từ 2,4 - 2,6;
- Quy trình chăn nuôi vịt siêu nạc Grimaud trên sàn theo hướng an toàn sinh học phù hợp với điều kiện ở Khánh Hòa;
- 02 lớp tập huấn cho 100 hộ dân.
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

12

UBND huyện Cam Lâm

5

Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp

- Xác định khả năng sử dụng thức ăn công nghiệp trong nuôi cá mú trân châu trong ao đất;
- Ổn định và nâng cao hiệu quả trong nuôi thương phẩm cá mú trân châu;
- Nhân rộng kết quả mô hình.

- 02 mô hình thử nghiệm nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất với quy mô 2.000m2/mô hình; năng suất đạt ≥ 10 tấn/ha, thời gian nuôi tối đa 12 tháng/vụ, tỷ lệ sống ≥ 60%, cỡ thương phẩm ≥ 0,9 kg/con, FCR < 2,4;
- Báo cáo giải pháp kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú trân châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp;
- 01 lớp tập huấn, chuyển giao mô hình cho 40 người dân;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

18

UBND huyện Cam Lâm

6

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) trong ao đất tại Khánh Hòa

Xây dựng mô hình và chuyển giao  kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) trong ao đất  có hiệu quả kinh tế tại Khánh Hòa.

- 03 mô hình nuôi thương phẩm cá chạch lấu với tổng diện tích 2.000m2;
- Sản lượng cá chạch lấu thương phẩm tối thiểu đạt 875kg/  03 mô hình, trọng lượng 0,25 kg/con;
- Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chạch lấu trong ao đất có hiệu quả kinh tế tại tỉnh Khánh Hòa (kích thước con giống 8-10cm/con, mật độ 2-4 con/m2, thời gian nuôi 10 tháng, tỷ lệ sống trên 70%);
- 03 lớp tập huấn cho 60 học viên tại 3 vùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

15

Sở Khoa học và Công nghệ

II. LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI

7

Tổng hợp tư liệu khoa học về đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa phục vụ biên soạn tài liệu giáo dục địa phương trong trường phổ thông.

Có được bộ tư liệu khoa học về đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

- Bộ tư liệu khoa học (bao gồm nội dung, hình ảnh, video…) về đa dạng sinh học tỉnh Khánh Hòa;
- Các báo cáo chuyên đề;
- 01 bài báo khoa học;
- 01 hội thảo khoa học;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng của giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa

- Xác định luận cứ khoa học của cấu trúc năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng;
- Xây dựng giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng.

- Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp theo lộ trình (5 năm);
- Kỷ yếu hội thảo khoa học;
- Các báo cáo chuyên đề;
- 01 bài báo;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

18

Trường Đại học Khánh Hòa

III. LĨNH VỰC KHOA HỌC NHÂN VĂN

Nghiên cứu, biên soạn lịch sử lực lượng Công binh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 1945 - 2015

- Tái hiện quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công binh Khánh Hòa giai đoạn 1945 - 2015;
- Bài học kinh nghiệm xây dựng lực lượng Công binh.

- Bản thảo sách Lịch sử lực lượng công binh tỉnh Khánh Hòa 1945 - 2015 (dung lượng từ 200 trang trở lên).
- Đĩa CD hình ảnh và bản thảo;
- 01 bài báo;
- Hội thảo khoa học;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

24

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Nghiên cứu, lập bản đồ nguồn gốc định cư của cư dân vùng Diên Khánh

- Nghiên cứu nguồn gốc dân cư Diên Khánh;
- Lập bản đồ về nguồn gốc định cư;
- Sưu tầm một số tư liệu và hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành vùng Diên Khánh.

- Bản đồ về nguồn gốc định cư;
- Hiện vật, tư liệu sưu tầm hoặc bản sao;
- CD tư liệu, hình ảnh;
- Các báo cáo chuyên đề về lịch sử hình thành quá trình định cư của cư dân vùng Diên Khánh;
- 01 bài báo;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

24

Sở Văn hóa và Thể thao

H.Nhung
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết