15/01/2020 15:20        

Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 12/2019

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020).

Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020).

Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh sách chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/01/2020).

Quyết định số 3952/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2020).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2020).

Văn bản của Bộ Thông tin và truyền thông

Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết