06/01/2020 10:15        

Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng giải thưởng KH&CN tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 11979/UBND-KGVC ngày 29/11/2019 về việc đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ đã chuẩn bị dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh, dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 3 năm 2020.

Dự thảo Quyết định dựa trên cơ sở văn bản pháp luật được ban hành: Nghị định số 60/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Sở KH&CN gửi đến Quý cơ quan, đơn vị dự thảo Quyết định. Rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm có ý kiến góp ý. Văn bản góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/01/2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét.

      * Tải về tại đây:

                - Dự thảo Quyết định sửa đổi.

                - Phụ lục đính kèm Quyết định. 

H.Nhung

 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết