13/12/2019 14:36        

Danh mục văn bản mới liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tháng 10, 11/2019


Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng (Hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2019).

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2019).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc (Hiệu lực thi hành từ ngày 23/12/2019).

Thông tư số 25/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/01/2020).

Quyết định số 2925/QĐ-BCT ngày 26/9/2019 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2019).

Quyết định số 2942/QĐ-BCT ngày 28/9/2019 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2019).

Quyết định số 3198/QĐ-BCT ngày 24/10/2019 của Bộ Công Thương về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (Hiệu lực thi hành từ ngày 24/10/2019).

Quyết định số 3222/QĐ-BCT ngày 25/10/2019 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2019).

Quyết định số 3267/QĐ-BCT ngày 31/10/2019 của Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2019).

Quyết định số 3463/QĐ-BCT ngày 20/11/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2019).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 41/2019/TT-BGTVT ngày 30/10/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Thông tư số 45/2019/TT-BGTVT ngày 11/11/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện (Hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED" (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019).

Quyết định số 3138/QĐ-BKHCN ngày 28/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Hiệu lực thi hành từ ngày 28/10/2019).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 06/12/2019).

Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2019).

Thông tư số 19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020).

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020).

Văn bản của Bộ Thông tin và truyền thông

Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT ngày 04/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Thông tư số 14/2019/TT-BTTTT ngày 22/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020).

Quyết định số 2019/QĐ-BTTTT ngày 26/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2019).

Văn bản của Bộ Quốc phòng

Thông tư số 158/2019/TT-BQP ngày 21/10/2019 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 08:2019/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương (Hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2019).
Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết