05/11/2019 14:47        

Báo cáo thống kê 2018 (Số tổ chức khoa học và công nghệ Có đến 31/12/2017)

Đơn vị tính: tổ chức

 

Mã số

Tổng số

Chia theo lĩnh vực khoa học và công nghệ

Khoa học
tự nhiên

Khoa học
kỹ thuật và công nghệ

Khoa học
 y dược

Khoa học
nông nghiệp

Khoa học xã hội

Khoa học
 nhân văn

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số

01

38

01

14

04

09

08

02

Chia theo loại hình kinh tế

- Kinh tế Nhà nước

02

27

01

08

04

07

05

02

+ Trung ương

03

09

01

02

02

03

01

0

+ Địa phương

04

18

0

06

02

04

04

02

- Kinh tế ngoài Nhà nước

05

11

0

05

0

02

03

0

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

06

0

0

0

0

0

0

0

Chia theo loại hình tổ chức

- Tổ chức nghiên cứu KH và phát triển CN

07

29

01

09

04

09

04

02

- Trường đại học, học viện, trường cao đẳng

08

03

0

0

0

0

03

0

- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ

09

05

0

04

0

0

01

0

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết