05/11/2019 14:41        

Báo cáo thống kê năm 2018 (Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tính đến 31/12/2017)

Đơn vị tính: triệu đồng

Mã số

Tổng số

Chia theo nguồn cấp kinh phí

Ngân sách Nhà nước

Doanh nghiệp

Trường Đại học

Nước ngoài

Nguồn khác

Trung ương

Địa phương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Tổng số

 

 

 

 

 

Chia theo loại hình nghiên cứu

 

 

 

 

 

- Nghiên cứu cơ bản

 

 

 

17.469,061

 

 

- Nghiên cứu ứng dụng

 

 

 

17.318,401

 

 

- Triển khai thực nghiệm

 

 

 

 

 

- Sản xuất thực nghiệm

 

 

 

150,660

 

 

Chia theo khu vực hoạt động

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 

 

 

 

 

- Trường đại học, học viện, trường cao đẳng

 

 

 

 

 

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác

 

 

 

10.109,440

 

 

- Tổ chức ngoài nhà nước, doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết