05/11/2019 08:57        

Quyết định phê quyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 743/QĐ-CTUBND ngày 28/3/2014 về việc phê quyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó:

Định hướng phát triển theo Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là:

-Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN gắn với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu triển khai và ứng dụng rộng rãi thành tựu KHCN trong sản xuất kinh doanh; ưu tiên đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học về giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, hoàn thiện quy trình nuôi một số đối tượng thủy sản có giá trị.

-Triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các hoạt động xã hội; đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tn địa lý để quản lý hạ tầng cơ sở ký thuật của tỉnh.

-Phát huy tốt vai trò tư vấn, phản biện, giám định của các tổ chức Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, nâng cao hàm lượng khoa học trong lãnh đạo quản lý, nhất là trong hoạch định chủ trương, chính sách.

-Mở rộng hợp tác, liên kết với các cơ quan nghiên cứu khao học trong nước và quốc tế, phát huy vai trò của các viện, trường đại học trên địa bàn, quan tâm xây dựng lực lượng các nhà khoa học đầu  ngành trên từng lĩnh vực; khuyến khích phòng trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của quần chúng; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ, hình thành thị trường khoa học công nghệ.

                 * Xem chi tiết Quyết định tại đây

HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết