15/10/2019 14:43        

Thông báo đăng ký viên chức KH&CN tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng chức danh công nghệ Kỹ sư Hạng III tại Khánh Hòa

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Sở KH&CN) đã nhận được Thông báo số 644/TB-HVKHCN ngày 10/10/2019 của  Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo- Bộ Khoa học và Công nghệ về việc mở lớp Bồi dưỡng viên chức Kỹ sư (Hạng III) tại Khánh Hòa năm 2019.

Để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN; Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ phối hợp với Sở KH&CN tổ chức lớp Bồi dưỡng viên chức Kỹ sư (Hạng III) tại Khánh Hòa năm 2019, cụ thể:

-Đối tượng: Viên chức đã được bổ nhiệm và hưởng lương ở các ngạch viên chức chuyên ngành KH&CN theo Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV ngày 11/01/2016 hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ  và Viên chức cần đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ, gồm:

            + Kỹ sư (Hạng III, Mã số:  V.05.02.07)

            + Kỹ thuật viên (Hạng IV, Mã số:  V.05.02.08).

-Thời gian: Dự kiến khai giảng Ngày 28/10/2019, tại Nha Trang.

-Kinh phí đào tạo: 3.500.000 đồng/học viên/khóa.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (Theo Điều 2. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng của Thông tư số 36/TT-BTC ngày 30/3/2018 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức).

Kính đề nghị Cơ quan thông báo đến các đơn vị trực thuộc và cử viên chức tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng Kỹ sư (Hạng III).

Danh sách Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nói trên (theo mẫu đính kèm) và gửi về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo địa chỉ Email: daotaoboiduongqlkhcn@gmail.com trước ngày 19/10/2019.

               Mọi Thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Bùi Hải Cường, ĐT: 0902955269

Tải về tại đây:

              * Mẫu danh sách đăng ký

              * Thông báo số 644/TB-HVKHCN ngày 10/10/2019 của  Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo).

Th.Quyên

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết