17/09/2019 10:43        

Danh mục văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, xuất nhập khẩu tháng 8/2019

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (Hiệu lực thi hành từ ngày 30/7/2019).

Thông tư số 13/2019/TT-BCT ngày 31/7/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (Hiệu lực thi hành từ ngày 13/9/2019).

Thông tư số 14/2019/TT-BCT ngày 14/8/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ" (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/10/2019).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 27/2019/TT-BGTVT ngày 07/8/2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3: 2018 (Hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020).

Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 2420/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2019).

Quyết định số 2422/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2019).

Văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1169/QĐ-LĐTBXH ngày 20/8/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2019).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Văn bản của Bộ Tài chính

Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019).

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phụ vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019).

Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT ngày 05/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám (Hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019).

Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2019).

Quyết định số 2211/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế (Hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2019).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 07/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020).

Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020).

Thông tư số 09/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất" (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020).

Quyết định số 1284/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2019).

Quyết định số 1285/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2019).

Quyết định số 1293/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm  (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2019).
Quyết định số 1297/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm
(Hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2019).

Quyết định số 1299/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm  (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2019).

Quyết định số 1301/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm (Hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2019).

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Kế hoạch số 8763/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/8/2019).

Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết