29/07/2019 09:12        

Góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang vú và thiết bị xạ trị áp sát dùng trong y tế

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 7013/UBND-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2019 về việc góp ý kiến dự thảo 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang Vú và thiết bị xạ trị áp sát dùng trong y tế của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo 02 Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thiết bị X-quang Vú và thiết bị xạ trị áp sát dùng trong y tế do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì dự thảo.

Văn bản góp ý kiến gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Địa chỉ: Khu liên cơ I, số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang; Điện thoại: 0258.3824676) đồng thời gửi qua Email nnthinh.dostkh@gmail.com trước ngày 06/8/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

             Tải về tại đây:

                         - Dự thảo Thông tư

                         - QCVN - X-quang - Vú

                         - QCVN - Xạ trị áp sát

QLChN
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết