25/06/2019 11:07        

Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”

Ngày 13/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ký Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy trình, thủ tục xét chọn và tổ chức tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” đối với các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ giai đoạn 2016-2018. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực.

Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ là doanh nghiệp có một trong các hình thức, hoạt động sau:

1. Là chủ sở hữu hoặc nhận chuyển giao quyền sử dụng đối với đối tượng sở hữu công nghiệp;

2. Là chủ sở hữu hoặc nhận chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng;

3. Có kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh;

4. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ;

5. Đầu tư, mua sắm mới hoặc nâng cấp máỵ móc, thiết bị hoặc thay đổi quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hoặc sản xuât hiệu quả hơn (giảm giá thành sản xuất sản phẩm, giảm tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm phát thải và đạt các chỉ tiêu về môi trường, ... );

6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và chứng nhận chuyên ngành;

Các doanh nghiệp tham gia xét chọn Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Ít nhất một trong ba năm 2016, 2017, 2018 có hoạt động đổi mới công nghệ;

2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về: doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê cho người lao động;

3. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước trong 3 năm 2016-2018;

4. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ;

6. Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên kể từ khi thành lập doanh nghiệp đến thời điểm xét chọn, tôn vinh;

7. Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội, tham gia các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động;

8. Doanh nghiệp chưa được công nhận Danh hiệu theo Quyết định số 2870/QĐ- BKHCN ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh sách các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu năm 2016-2017.

Việc xét chọn Danh hiệu được thực hiện thông qua Hội đồng xét chọn của UBND các tỉnh, thành phố và Hội đồng xét chọn của Bộ Khoa học va Công nghệ.

Doanh nghiệp đạt Danh hiệu được hưởng các quyền lợi như: Được vinh danh và tuyên dương tại Lễ tôn vinh; Được nhận Cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; Được dùng hình ảnh Danh hiệu trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh; Tên doanh nghiệp được vinh danh trong Lễ tôn vinh; Thương hiệu của doanh nghiệp, bài viết giới thiệu doanh nghiệp được công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông của Bộ Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), cổng thông tin của Cục ứng dụng và Phát triên công nghệ (www.sati.gov.vn) và cổng thông tin của UBND tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh; Các doanh nghiệp đạt số điểm từ 85 trở lên được xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp đạt Danh hiệu: Cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký; Không được lợi dụng Danh hiệu này để thực hiện những hoạt động trái với quy định của pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy Danh hiệu đã đạt được.

Hình thức Danh hiệu là Cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận Danh hiệu.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định thủ tục nộp hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, thời gian tổ chức lễ tôn vinh, xử lý vi phạm và trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện Quy chế này./.

* Tải về tại đây:

- Quy chế Xét chon
- Phiếu đăng ký tham gia
- Mẫu báo cáo kết quả hoạt động

HH
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết