18/11/2019 10:15        

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thực hiện đề nghị tại công văn số 284/PTTTDN-DN ngày 12/6/2019 của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại địa phương; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 (theo mẫu đính kèm).

Báo cáo xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/6/2019 để Sở Khoa và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

              * Biển mẫu báo cáo : tải về tại đây

HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Thanh tra
Liên kết