21/05/2019 15:10        

Góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ phân công trong Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, ban hành tại Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 30/01/2019; Sở KH&CN xây dựng dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 (gọi tắt dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung).

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung được Sở KH&CN rà soát sửa đổi bổ sung trên cơ sở 03 văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành:

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP  ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, thay thế Thông tư số 16/2015/TTLT-BKH&CN-BTC ngày 01/9/2015 của liên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Qui định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước, thay thế Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thay thế Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở KH&CN gửi Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung đến các cơ quan, đơn vị để đóng góp ý kiến và gửi về Sở KH&CN trước ngày 03/6/2019 để Sở KH&CN chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung, trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định.

            * Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung (tải về tại đây)

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của cơ quan, đơn vị.

HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết