17/04/2019 16:29        

Danh mục các văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 03/2019

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019).

Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019).

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25/3/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/5/2019).

Quyết định số 456/QĐ-BCT ngày 01/3/2019 của Bộ Công Thương về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) của Bộ Công Thương (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2019).

Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29/3/2019 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (Hiệu lực thi hành từ ngày 29/3/2019).

Công văn số 1608/BCT-KHCN ngày 12/3/2019 của Bộ Công Thương về việc thông báo phương thức kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu (Hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2019).

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ngày 01/3/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019).

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 725/QĐ-BNN-TT ngày 05/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới (Hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2019).

Quyết định số 761/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp (Hiệu lực thi hành từ ngày 06/3/2019).

Quyết định số 886/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (Hiệu lực thi hành từ ngày 18/3/2019).

Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2019).

Công văn số 2120/BNN-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn hành vi bơm chích tạp chất vào tôm và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất (Hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2019).

 

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (Hiệu lực thi hành từ ngày 08/3/2019).

Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 26/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Hiệu lực thi hành từ ngày 26/02/2019).

Quyết định số 656/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2019).

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc (Hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2019).
Linh CC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết