12/02/2019 10:14        

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN năm 2018

Thực hiện quy định tại Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thực hiện đề nghị tại công văn số 276/PTTTDN-DN ngày 06/6/2018 của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình đăng ký và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN tại địa phương; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 theo phụ lục đính kèm.

Báo cáo xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 22/02/2018 để Sở Khoa và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh.

- Phụ lục báo cáo (tải về tại đây)

H.Huy

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết