16/01/2019 09:51        

Góp ý dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định hủy bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND

Ngày 06/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về việc ban hành quy định định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Triển khai Nghị quyết trên, ngày 04/01/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 97/UBND-KGVC chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND.

Trên cơ sở quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, để đảm bảo tính thống nhất trong áp dụng văn bản cần thiết hủy bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa học và Công nghệ đã chuẩn bị dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định hủy bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND, dự kiến trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 01 năm 2019.

Sở KH&CN xin gửi đến Quý cơ quan, đơn vị dự thảo tờ trình và dự thảo Quyết định để xin ý kiến.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 21/01/2019 để tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Quý cơ quan, đơn vị không có công văn góp ý xem như thống nhất.

Tải về tại đây:

                + Dự thảo Tờ trình đề nghị hủy bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND.

                + Dự thảo Quyết định hủy bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND.

HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết