04/01/2019 16:49        

Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực KH&CN

Thực hiện Công văn 4053 BKHCN-TCCB ngày 19/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực KH&CN, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10/UBND-KGVX ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Đề cương báo cáo của Bộ KH&CN tại công văn số 4053/BKHCN-TCCB và gửi báo cáo về Sở KH&CN chậm nhất  trước ngày 09/01/2019 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo đúng thời gian quy định.

               * Đề cương và phụ lục báo cáo (tải về tại đây)

HH

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết