25/10/2018 16:24        

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND

Thực hiện Công văn khẩn số 10627/UBND-KGVX ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nội dung và định mức dự toán, quyết toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.

Nội dung dự thảo Nghị quyết bao gồm các quy định về nội dung và định mức dự toán, quyết toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa áp dụng cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (theo mức quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015). Đồng thời, bổ sung một số nội dung, điều khoản quy định cho nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, cụ thể:

- Định mức cho các nội dung thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bằng hoặc tương đương 50% các nội dung thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

- Quy định Mức hỗ trợ tối đa đối với một nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và mức đối ứng tối thiểu.

- Quy định Nguồn kinh phí tư vấn xác định nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

- Quy định quản lý tài chính đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo, Sở KH&CN gửi đến Quý cơ quan, đơn vị dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa (dự thảo đính kèm) xin ý kiến góp ý.

Văn bản góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 26/10/2018 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Quý cơ quan, đơn vị không có công văn góp ý xem như thống nhất.

           * Dự thảo Nghị quyết tải về tại đây.

HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết