20/07/2018 10:45        

Góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 7115/UBND-KGVX ngày 13 tháng 7 năm 2018 về việc góp ý kiến dự thảo 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế nêu trên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì dự thảo.

Văn bản góp ý kiến gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Địa chỉ: Khu liên cơ I, số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang; Điện thoại: 0258.3824676) đồng thời gửi qua email nnthinh.skhcn@khanhhoa.gov.vn trước ngày 01/8/2018 để kịp tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Tải về tại đây:

- Công văn số 2081/BKHCN-ATBXHN

- Công văn số 715/UBND-KGVX

- Dự thảo Thông tư

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang di động dùng trong y tế

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang răng dùng trong y tế.

HH
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết