02/07/2018 09:19        

Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 5/2018

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP 15/05/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2018).

Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018).

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018).

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018).

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (có hiệu lực từ ngày 05/7/2018).

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (có hiệu lực từ ngày 15/7/2018).

Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới (có hiệu lực từ ngày 10/7/2018)

Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 25/5/2018)

Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT ngày 18/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có hiệu lực từ ngày 18/5/2018)

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định số 1086/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành “Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô” để áp dụng trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô.

Văn bản của Bộ Công thương

Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công thương hướng dẫn Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (có hiệu lực từ ngày 15/7/2018)

Văn bản của Bộ Y tế và các cơ quan trực thuộc

Công văn số 8464/QLD-ĐK ngày 15/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 160

Công văn số 8467/QLD-ĐK ngày 15/5/2018  của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 8466/QLD-ĐK ngày 15/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 8997/QLD-ĐK ngày 22/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành (đợt 161)

Công văn số 8996/QLD-ĐK ngày 22/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 8969/QLD-MP ngày 22/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Công văn số 9513/QLD-ĐK ngày 29/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/07/2014

Công văn số 9512/QLD-ĐK ngày 29/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 9511/QLD-ĐK ngày 29/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Công văn số 9510/QLD-ĐK ngày 29/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành

Công văn số 9752/QLD-ĐK ngày 30/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/07/2014

Công văn số 9753/QLD-ĐK ngày 30/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 9754/QLD-ĐK ngày 30/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Công văn số 9755/QLD-ĐK ngày 30/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 9756/QLD-ĐK ngày 30/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Công văn số 9907/QLD-ĐK ngày 31/5/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 9993/QLD-ĐK ngày 01/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161)

Công văn số 9994/QLD-ĐK ngày 01/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161)

Công văn số 9995/QLD-ĐK ngày 01/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 161)

Công văn số 10154/QLD-ĐK ngày 05/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 10155/QLD-ĐK ngày 05/6/2018 của Cục quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Công văn số 10156/QLD-ĐK ngày 05/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 10157/QLD-ĐK ngày 05/6/2018 của Cục Quản lý dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 10808/QLD-MP ngày 11/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Công văn số 11107/QLD-ĐK ngày 13/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 11108/QLD-ĐK ngày 13/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Công văn số 11109/QLD-ĐK ngày 13/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Văn bản của Tổng cục Hải quan

Công văn số 2607/TCHQ-GSQL ngày 15/5/2018 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu cây có bầu đất

Công văn số 2606/TCHQ-GSQL ngày 15/5/2018 của Tổng cục Hải quan về thủ tục tạm xuất tái nhập

Công văn 3243/TCHQ-GSQL ngày 08/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng xe nâng hàng nhập khẩu

TĐC

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết