13/06/2018 15:25        

Chương trình 592 - Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN - 2015

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 7307/UBND-VX ngày 29 tháng 10 năm 2015 về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Sau đây gọi tắt là chương trình 592), Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp KH&CN, các tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh để tiến hành đề xuất các dự án tham gia Chương trình.

Về quy trình và các bước thực hiện, các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3946/BKHCN-TCCB ngày 20/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Gửi kèm).

Các đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ qua Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ để tổng hợp và lấy ý kiến chuyên gia trước khi trình UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ được giải đáp.

Thông tin  liên hệ: Nguyễn Đình Mãi - chuyên viên phòng QLCN&TTCN. ĐT: 0917405980. Email:ndmai@khanhhhoa.gov.vn.

* Công văn số 3946/BKHCN-TCCB (tải về)

HH

 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết