29/05/2018 14:23        

Góp ý Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) tại công văn số 2717/UBND-KGVX ngày 21/3/2018 về việc ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ; trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&N) dự thảo Quyết định ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước”, theo đúng trình tự thủ tục được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước được Sở KH&CN xây dựng căn cứ trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; đặc biệt căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Trên cơ sở rà soát, kế thừa một số điều khoản được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước;

Sở KH&CN đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành “Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước”,

Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến và gửi về Sở KH&CN trước ngày 15/6/2018 để Sở KH&CN chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định.

Tham khảo và tải về tại đây:

               - Dự thảo Quyết định

               - Dự thảo quy định

Phụ lục các Biểu mẫu (tải về):

A.  Phụ lục 1: Biểu mẫu áp dụng cho việc xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh


1.                 B1-1-ĐON: Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.


2.                 B1-2a-TMĐTCN: Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh.


3.                 B1-2b-TMĐTXH: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh.


4.                 B1-2c-TMDA: Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh.


5.                 B1-2d-TMĐA: Thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh.


6.                 B1-3-LLTC: Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.


7.                 B1-4-LLCN: Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.


8.                 B1-5-PHNC: Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.


B.  Phụ lục 2: Biểu mẫu áp dụng cho việc đánh giá thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo tham tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh


1.                 B2-1-BBHS: Biên bản mở thuyết minh nhiệm vụ KH&CN và các tài liệu kèm theo đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.


2.                 B2-2a-NXĐTCN: Phiếu nhận xét đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh.


3.                 B2-2b-NXĐTXH/NXĐA: Phiếu nhận xét đề tài khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học cấp tỉnh.


4.                 B2-2c-NXDA: Phiếu nhận xét dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh.


5.                 B2-3a-ĐGĐTCN: Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh.


6.                 B2-3b-ĐGĐTXH: Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hoặc đề án khoa học cấp tỉnh.


7.                 B2-3c-ĐGDA: Phiếu đánh giá dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh.


8.                 B2-4-KPĐG: Biên bản kiểm phiếu đánh giá thuyết minh nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.


9.                 B2-5-THKP: Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá thuyết minh nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.


10.              B2-6-BBHĐ: Biên bản họp hội đồng đánh giá thuyết minh nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.


11.              B2-7-GUQ: Giấy ủy quyền.


C. Phụ lục 3: Biểu mẫu áp dụng cho việc thẩm định kinh phí


1.                 B3-1a-TĐĐT/ĐA: Phiếu thẩm định kinh phí đề tài/đề án khoa học cấp tỉnh.


2.                 B3-1b-TĐDA: Phiếu thẩm định kinh phí dự án SXTN cấp tỉnh.


3.                 B3-2a-BBTĐĐT/ĐA: Biên bản họp thẩm định kinh phí đề tài/đề án khoa học cấp tỉnh.


4.                 B3-2b-BBTĐDA: Biên bản họp thẩm định kinh phí dự án SXTN cấp tỉnh.


Th. Lộc
 
Đa phương tiện

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch KH&CN
Hàng rào KT trong thương mại
Khoa học công nghệ cơ sở
Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Liên kết