23/05/2018 16:11        

Các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tiêu chẩn, đo lường chất lượng tháng 4/2018

Văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (hiệu lực thi hành từ ngày 08/3/2018).

Nghị định 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2018).

Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón (hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2018).

Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 04/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về.

Văn bản của Bộ Công Thương

Thông tư 05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa (hiệu lực thi hành từ ngày 03/4/2018).

Thông tư 07/2018/TT-BCT ngày 26/4/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (hiệu lực thi hành từ ngày 26/4/2018).

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 02/2018/TT-BTTTT ngày 13/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến" (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019).

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018).

Văn bản của Bộ Y tế

Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm. chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đụng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2018).

Thông tư 09/2018/TT-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2018).

Văn bản của Cục Quản lý Dược

Công văn 4108/QLD-ĐK ngày 09/3/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài (hiệu lực thi hành từ ngày 09/3/2018).

Công văn 6030/QLD-ĐK ngày 05/4/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam (hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2018).

Công văn 6151/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược về nguyên liệu làm thuốc công bố được nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2018).

Công văn 6152/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2018).

Công văn 6153/QLD-ĐK ngày 06/4/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2018).
TĐC
 
Đa phương tiện

Tin Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 tại Khánh Hòa

Hoạt động KHCN
Đề tài dự án khoa học
Khoa học công nghệ cơ sở
Thị trường Công nghệ
Công nghệ
Khởi nghiệp sáng tạo
Giao quyền kết quả NCKHCN
Sở hữu trí tuệ
An toàn bức xạ
Giải thưởng KH&CN Khánh Hòa
T.Chuẩn - Đ.Lường - C.Lượng
Quy hoạch, Kế hoạch KH&CN Hoạt động sáng kiến
Thanh tra
Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN
Liên kết